LOGO

Regulamin Aparthotelu Kadetus

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
na terenie Aparthotelu Kadetus i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi
poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując
ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Aparthotelu Kadetus.
3. Szczegółowy regulamin jest dostępny w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym
(w wersji skróconej), a także na stronie Aparthotelu www.kadetus.com

§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak
najszybciej. Recepcja może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku
wykorzystania wszystkich pokoi lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego
regulaminu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu
w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu
tożsamości ze zdjęciem.
2. Osoby odwiedzające, niezameldowane na pobyt w Aparthotelu, mają obowiązek
wylegitymować się w recepcji. Po godzinie 20:00 osoby niezameldowane nie mogą
przebywać na terenie obiektu. W przeciwnym wypadku pobierana będzie od Gości opłata
za nieregulaminowy pobyt osób trzecich.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu
Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Aparthotelu lub innych osobach
przebywających w Aparthotelu.
4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata
w wysokości wartości pierwszego noclegu w terminie 5 dni od dnia złożenia rezerwacji.
Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
5. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub w przypadku niedotarcia Gościa
w zaplanowanym terminie do Aparthotelu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca
opłaty za daną dobę hotelową.
7. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).

§4 USŁUGI
1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich
zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji
o Gościu,
– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
– wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego
obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
– room service (oferowany w godz. od 8:00 do 14:00 po wcześniejszym zgłoszeniu)
– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
– budzenie o wyznaczonej godzinie,
– przechowanie bagażu Gościa,
– zamawianie taksówki
– wypożyczenie suszarki do włosów
– wypożyczenie żelazka i deski do prasowania
5. Śniadanie dla Gości serwowane jest w formie bufetu w restauracji na parterze naszego
budynku w godzinach od 7:30 do 10:30

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI
1. Dzieci powinny znajdować się na terenie Aparthotelu pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju
uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Aparthotelu, powstałe
podczas jego bytu. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa
za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Aparthotel może odmówić świadczenia
usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania
się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty
za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć
telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz, zaś klucz pozostawić
na Recepcji
5. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 50 PLN

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych
przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia w wyniku użytkowania
sprzętu hotelowego. Z usług dodatkowych tj. wypożyczenie suszarki do włosów, żelazka, czy
usług pralniczych Goście korzystają na własną odpowiedzialność.
4. Aparthotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych,
kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
5. Aparthotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego
pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego
Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy,
Aparthotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego
miesięca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Aparthotelu. Artykuły
spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§8 CISZA NOCNA
1. W Aparthotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9 REKLAMACJE
1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień
w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korytarze oraz przestrzenie publiczne mogą być
monitorowane.
2. Aparthotel akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Aparthotelu
bezpłatnie. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób,
aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie
nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Aparthotelu.
3. W Aparthotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
4. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni
i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Aparthotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych
zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Aparthotelu.
7. Za bezpodstawne użycie gaśnicy grozi kara pieniężna w wysokości 400 PLN
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych
i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym
ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
Manager Aparthotelu Kadetus